Ревијално математичко такмичење је завршено.

Комплетна решења задатак објавићемо у понедељак 29. маја 2023.

Сви учесници Ревијалног математичког такмичења, добиће до краја такмичења, на мејл које упишу приликом прослеђивања решења,
признање за учешће у ПДФ формату.

Задаци

Задатак 1

Колико кругова се налази на слици?

Задатак 1

Реља има 11 година. Његова сестра Љиља је од њега старија 7 година. Колико година има Љиља?

Задатак 1

На хиподрому данас су на програму четири трке. У свакој трци учествује 9 коња. Колико коња ће се укупно такмичити?

Задатак 1

Израчунај број који је 6 пута мањи од броја 876.

Задатак 1

Одреди збир бројева 1 234 и 5 678.

Задатак 1

Колико елемената има пресек скупова А и В, ако је А = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11} и
В = {15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7}?

Задатак 1

Израчунај вредност израза; (–7) + 8 + (–9) + |10 – (–11)|.

Задатак 1

У грађевинском предузећу „Греда“ из Ваљева шест мајстора сазидају једну зграду за 32 дана. За колико дана би исту зграду сазидало 8 мајстора?

Задатак 1

Површина коцке је 294 cm². Израчунај запремину коцке.

Задатак 1

При пржењу кафе - кафа губи 12% своје масе. Колико треба килограма свеже кафе, да би се добило 44 kg пржене кафе?

Задатак 1

Ако је i² = – 1, израчунај вредност израза 1 + i + i² + i³ + i⁴ .

Задатак 1

Ако је запремина лопте 972π, колика је дужина њеног полупречника?

Задатак 1

Колико има природних бројева за које је дефинисана функција (х-1)/2<2х/3<(х+3)/4

Задатак 1

Фабрика сокова „Раух“ из Коцељеве производи сок од вишње за децу и једно паковање сока има запремину 1,25 децилитара. Колико се највише таквих паковања сока може напунити из цистерне у облику квадра чијa je дужина 4m, ширина 3m и висина 2m?

Задатак 2

Колико коцки видиш на слици?

Задатак 2

Кувар је за ужину пипремио 6 шоља млека. Међутим на ужину је дошло петнаесторо деце. Колико још шоља млека кувар треба да пипреми?

Задатак 2

Мира има 48 фотографија и треба да их равномерно распореди у 4 албума. Колико фотографија ће бити у сваком албуму?

Задатак 2

Делилац је број 7, а количник 89. Одреди дељеник.

Задатак 2

Израчунај колико динара ће добити свака од 9 девојчица ако треба на једнаке делове да поделе 3.456 динара.

Задатак 2

Oдреди вредност израза (3-1/4⋅2+6,5):9/7

Задатак 2

У троуглу АВС, ∠АВС = 54° и ∠ВСА = 65°. Одреди ∠САВ.

Задатак 2

Правилни многоугао има 18 страница. Одреди колико степени има један његов унутрашњи угао.

Задатак 2

Реши неједначину (х-1)/2<2х/3<(х+3)/4. Колико има целих бројева који су решења дате неједначине?

Задатак 2

Унутрашњи углови троугла односе се као 3 : 2 : 7. Израчунај разлику највећег и најмањег угла овог троугла.

Задатак 2

Одреди производ решења једначине (log₂ x)² – 3 = 2 log₂ x.

Задатак 2

Израчунај збир првих 100 непарних природних бројева.

Задатак 2

Израчунај

Задатак 2

У фабрици посуђа „Металац“ из Горњег Милановца 3 мајстора за 4 сата направе 50 висококвалитетних посуда. Колико посуда ће направити 7 мајстора за 6 сати?

Задатак 3

Колико лопти се налази на слици изнад плаве линије?

Задатак 3

Колико износи збир боја кругова и броја коцки на наредној слици?

Задатак 3

У три кутије Никола има 40 аутића. У првој кутији има 6 аутића, а у другој кутији 3 пута више аутића него у првој. Колико аутића Никола има у трећој кутији?

Задатак 3

Сваки од 5 берача малине набрао је по 138 kg малина. Колико још килограма малина треба да набере свако од њих да би сви заједно набрали 1 тону малине?

Задатак 3

Одреди једну четвртину производa бројева 346 и 82.

Задатак 3

Колики је збир количника и остатка при дељењу броја 2023 са 67?

Задатак 3

3. Фабрика чоколаде „Соко Штарк“ из Београда, између осталих, производи и чоколаде са лешником. У чоколади од 200 грама, маса лешника у је 24%. Колико килограма лешника треба да набави фабрика да би произвела 1000 килограма чоколаде?

Задатак 3

Израчунај вредност израза:

Задатак 3

Основа пирамиде је квадрат чија је страница 10 cm. Израчунај површину пирамиде, ако је њена висина једнака 12 cm, а све њене бочне ивице једнаке.

Задатак 3

Број 60 је написан као збир два броја, тако да већи број подељен са мањим даје количник 2 и остатак 3. Израчунај мањи број.

Задатак 3

Израчунај збир целобројних решења неједначине

Задатак 3

Запремина правилног тетраедра је (х-1)/2<2х/3<(х+3)/4. Израчунај висину тетраедра.

Задатак 3

Вероватноћа да се случајним избором једног од бројева 1, 2, 3, ..., 2023 изабере број дељив са 7 је р. Израчунај вредност израза 578р.

Задатак 3

За ученике основних школа у Србији неопходно је одштампати 150 уџбеника. Фондација Алек Кавчић је до сада у електронској форми објавила 111 неопходних уџбеника за основну школу. Колико процената од укупног броја потребних уџбеника за основну школу тренутно покривају бесплатни уџбеници Фондације Алек Кавчић?

Задатак 4

Колико троуглова се налази на слици испод плаве линије?

Задатак 4

За колико је најмањи двоцифрени број већи од највећег једноцифреног броја?

Задатак 4

У квадратној мрежи чија је страница 1 cm, дата је изломљена линија (види слику). Колика је дужина изломљене линије?

Задатак 4

Марко је заспао 26. маја 2023. године у 22 часа и 22 минута, а пробудио се 27. маја 2023. године у 8 часова и 8 минута. Колико минута је спавао Марко?

Задатак 4

Израчунај запремину коцке чија је површина 150 cm².

Задатак 4

Колико дужи се може избројати на наредној слици?

Задатак 4

У квдратној мрежи чија је страница 1 cm, дат је четвороугао АВСD (види наредну слику). Одреди површину датог четвороугла.

Задатак 4

Одреди производ свих решења једначине х³ = 16х.

Задатак 4

На две полице налази се 100 књига. Ако са прве полице узмемо половину књига, а са друге полице две трећине књига, узели смо укупно 60 књига. Колико је књига било на првој полици?

Задатак 4

Сенка човека високог 1,8 m дугачка је 4 m, Колико је високо дрво, ако је дужина сенке дрвета 20 m?

Задатак 4

Одреди вредност израза 10(cos⁴ 30° – sin⁴30°).

Задатак 4

Дуж АВ, А (1, 3) и В ( –1, 5) је пречник круга k. Aко је С (p, q) центар круга k, а r полупречник круга k, израчунај вредност израза p + q – r².

Задатак 4

Вероватноћа да се случајним избором једног од бројева 1, 2, 3, ..., 2023 изабере број дељив са 7 је р. Израчунај вредност израза 578р.

Задатак 4

Предузеће „Блист“ из Ваљева је 3. маја 2023. године произвело 111 пећи; 4. маја 113. пећи и сваког следећег дана за две пећи више него претходног дана. Колико ће пећи произвести предузеће „Блист“ у току Маја Месеца Математике (закључно са 31.05.)?

Задатак 5

Колико различитих слова садржи реч МАТЕМАТИКА?

Задатак 5

Три коке су снеле 15 јаја. Једна кока је снела 5 јаја , а друга 6 јаја. Колико јаја је снела трећа кока?

Задатак 5

Телевизијски пренос ватерполо утакмице је почео у 17 часова и 33 минута, а завршио се у 18 часова и 28 минута. Колико минута је трајао тај телевизијски пренос?

Задатак 5

Правоугоник чији је обим 96 cm, са две праве је подељен на три једнака (подударна) квадрата. Колики је обим сваког од тих квадрата?

Задатак 5

Под свечане сале у школи је правоугаоног облика дужине 20 m, и ширине 15 m. Салу треба поплочати квадратним плочама димензија 20 cm х 20 cm, чија је цена 100 динара по комаду. Колико коштају плоче којима треба поплочати ту салу?

Задатак 5

Углови α и β су комплементни, а углови β и γ суплементни. За колико степени је угао γ већи од угла α.

Задатак 5

Збир п узастопних целих бројева је 2023. Одреди највећу могућу вредност п.

Задатак 5

Око једнакокраког троугла АВС чија је основица АВ = 48 cm, а краци АС = ВС = 30 cm описан је круг. Колики је полупречник тог круга?

Задатак 5

График функције у = кх + п садржи тачку М (5, 3) и пресеца у осу у тачки N (0, 6). Одреди удаљеност координатног почетка од графика те функције.

Задатак 5

Реши неједначину и одреди збир вредности целобројних решења неједначине.

Задатак 5

Одреди збир кубова решења једначине х(х – 1)(х + 1)(х + 2) = 24 која нису реална.

Задатак 5

Одреди природн број п, ако је

Задатак 5

Штампарија Ваљево принт из Ваљева поседује (као остатак материјала) велику количину квадратних картона димензија 30 сm × 30 сm. Произвођач малина жели да штампарија од тих картона направи кутије (без поклопца) за паковање и продају малина и има захтев да кутије имају највећу могућу запремину. Колико кубних центиметара је највећа могућа запремина једне такве кутије?

Задатак 5

Компанија „Аqua Casa“ из Београда опрема свој продајни центар. Под продајног центра је правоугаоног облика, дужине 25 m и ширине 16 m. Неопходно је пословни центар поплочати плочама квадратног облика 20 cm × 20 cm. Ако једна плоча кошта 100 динара колико компанији „Аqua Casa“ треба новца за набавку плоча?

Молимо вас да одговорите и на неколико питања испод